5BI125 Strojovo orientované jazyky

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI125 Názov predmetu: strojovo orientované jazyky (SOJaz)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 – 0 – 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Testy, ktorých úspešné absolvovanie oprávňuje pristúpiť ku skúške.
Záverečné hodnotenie:
Skúška (vypracovanie programu): 61-68% – E, 69-76% – D, 77-84% – C, 85-92% – B, 93-100% – AHodinová dotácia predmetu: 125 hodín
– priama výučba: 48 hodín
– individuálne štúdium: 77 hodínPre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 10.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja myslenie na úrovni procesora a princíp programovania v jazyku symbolických adries. Po absolvovaní predmetu študent:
– pozná princíp činnosti procesora,
– vie programovať v jazyku symbolických adries pre procesory Intel.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: 1. Úvod do programovania v jazyku symbolických adries. Architektúra Intel Ice Lake. 2. Registre. Príznaky. 3. Spôsoby adresovania. Premenné. Konštanty. 4. Inštrukcie pre kopírovanie údajov. Aritmetické inštrukcie. Logické inštrukcie. Inštrukcie pre posun a rotáciu. 5. Skoky a cykly. 6. Inštrukcie pre prácu so zásobníkom. Procedúry. 7. Odovzdávanie skutočných parametrov. 8. Inštrukcie pre nastavenie príznakových bitov. Reťazcové inštrukcie. Zložitejšie príkazy vetvenia. Dvojrozmerné polia. 9. Reálna aritmetika. 10. Funkcie operačného systému Windows. Odovzdávanie správ aplikačnému programu pod Windows. 11. Systémová úroveň V/V – programovaný V/V, prerušenia, priamy prístup do pamäti. 12. Správa pamäti v chránenom a 64-bitovom režime.
Cvičenia: 1. Zobrazenie čísiel v počítači. Prevody medzi číselnými sústavami. Sčítanie a odčítanie v dvojkovej sústave. 2. Prostredie Visual Studio. Vzorový projekt. 3. Knižnica funkcií pre vstup a výstup do konzoly. 4. Vstupná konverzia. 5. Vstupná konverzia pre záporné čísla. 6. Test. Výstupná konverzia 7. Procedúry. 8. Test. Spracovanie postupnosti čísiel. 9. Bitové operácie. 10. Test. Reálna aritmetika. 11. Cykly. 12. Test. Zápis do súboru.
Odporúčaná literatúra:
Jánošíková, Ľ.: Programovanie v jazyku symbolických adries pre 32-bitové procesory Intel. EDIS Žilina, 2000.
Irvine, K.: Getting started with MASM and Visual Studio 2019. http://kipirvine.com/asm/gettingStartedVS2019/index.htm
Hyde, R.: The Art of Assembly Language Programming. http://www.plantation-productions.com/Webster/www.artofasm.com/index.html
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 690
A B C D E FX
18.26% 9.28% 17.54% 8.26% 28.12% 18.55%
Vyučujúci:
Prednáša: prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
Ing. Michal Lekýr, PhD.
Cvičí: prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
doc. Ing. Peter Fabián, PhD.
Ing. Michal Lekýr, PhD.
Ing. Peter Tarábek, PhD.