Ing. Michal Lekýr, PhD.

Katedra matematických metód a operačnej analýzy
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Kancelária č. RA 216
tel.: +421 41 513 42 00
e-mail: michal.lekyr@fri.uniza.sk

Zoznam publikácií:

  • [1] Lekýr M., Balšianok P.: Modelovanie kontajnerových terminálov pomocou nástrojov agentovo orientovanej simulácie, Zborník príspevkov konferencie INFOTRANS 2004, Pardubice.

  • [2] Lekýr M.,: A CASE-Tool Oriented Approach for Multi-Agent Modelling, Journal of Information, Control and Management Systems, Vol. 2, (2004), No. 2, ISSN 1336-1716

  • [3] Adamko, N., Klima, V., Kavička, A., Lekyr, M.: Flexible hierarchical architecture of simulation models, Proceedings of European simulation and modelling conference, Eurosis, Paris, 2004, pp.30-34, ISBN 90-77381-14-7

  • [4] Lekyr, M., Adamko, N.: Flexible Models of Service Systems Based on the ABAsim Architecture, Proceedings of European Conference on Modelling and Simulation, ECMS, Riga, 2005, pp. 527-532, ISBN 1-84233-112-4

  • [5] Klima, V., Lekýr, M., Adamko, N.:  CASE – podpora tvorby simulačných modelov obslužných systémov.Zborník vedeckého sympózia VEDA 2005. Vydala Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline. 2006

  • [6] Lekýr, M.:  Softvérové prostredie pre podporu tvorby a správy simulačných modelov, December 2006, Dizertačná práca. KDS FRI ŽU, odbor 25-11-9 Aplikovaná informatika.

  • [7] Lekýr, M., Holúbek, M.: The development of large scale models in the ABAsim architecture, Journal of Information, Control and Management Systems, Vol. 5, No. 1, University of ilina, ilina, 2007, str 45-51, ISSN 1336-1716

  • [8] Holúbek, M., Lekýr, M.: Koncept fungovania verifikačného modulu podporného prostredia ABAbuilder, INFOTRANS 2007 – mezinárodní konference „Informační technologie v dopravě“, September 2007, Univerzita Pardubice, Pardubice, ISBN 978-80-7194-989-3

  • [9]  Lekýr, M., Klima, V.: Extensive transportation service systems and their flexible simulation modeling, In: Proceedings of 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, (Full Papers on CD). Prague, Czech Republic 2010. ISBN 978-80-01-04589-3

  • [10] Ďurišová, M., Holková, B., Lekýr, M.: Tax evasion in sales cuts registered by electronic cash register, In: 2/2015, COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina.