5II236 Počítačová grafika 3D

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5II236 Názov predmetu: počítačová grafika 3D (PG)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 – 0 – 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 semester
Stupeň štúdia: 2
Podmieňujúce predmety:
5II227 počítačová grafika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna (bodovaná) účasť na cvičeniach
Záverečné hodnotenie:
Písomná skúška: 61-68% – E, 69-76% – D, 77-84% – C, 85-92% – B, 93-100% – A
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 10.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Zoznámiť študentov s problematikou: Počítačová grafika a jej použitie v systémoch automatizovaného projektovania, technické prostriedky počítačovej grafiky, programové prostriedky počítačovej grafiky, algoritmy zobrazenia v 3D priestore – transformácie v priestore, metódy premietania (kolmé premietanie, axonometria, perspektíva), viditeľnosť objektov, segmentácia obrazu, atribúty. 3D dáta, modely, generovanie obrazu, (realtime, raytracing).
Stručná osnova predmetu:
Parametrické plochy, Transformácie 3D, Premietanie, Modelovacie nástroje, Model, Materiál, Textúra, Svetlo, Tiene, Viditeľnosť, Rendering, Animácia, Vizualizácia, Stručný úvod do DrectX.
Odporúčaná literatúra:
Žára, Beneš, Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2002
Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition)
Mathematics for Computer Graphics (Undergraduate Topics in Computer Science)
Numerical Algorithms: Methods for Computer Vision, Machine Learning, and Graphics
Fundamentals of Computer Graphics
Modern Mathematics and Applications in Computer Graphics and Vision
Foundations of 3D Computer Graphics (The MIT Press)
Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition
Geometric Algebra for Computer Science (Revised Edition): An Object-Oriented Approach to Geometry (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Vyučujúci:
P: Ing. Michal Lekýr, PhD.
L: Ing. Michal Lekýr, PhD.