5II227 Počítačová grafika

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5II227 Názov predmetu: počítačová grafika (PG)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
2 – 0 – 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
Algebra
Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:
Aktívna (bodovaná) účasť na cvičeniach

Záverečné hodnotenie:
Písomná skúška: 61-68% – E, 69-76% – D, 77-84% – C, 85-92% – B, 93-100% – A

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť 10.0 bodov

Výsledky vzdelávania:
Zoznámiť študentov s technickými a programovými prostriedkami počítačovej grafiky, základnými metódami pre vstup, spracovanie a výstup grafickej informácie, základnými výpočtovými algoritmami spracovania grafických informácií a optimalizáciou výkonu.
Stručná osnova predmetu:
Prehľad a história, Svetlo, Farba, Alias, Antialiasing, 2D Transformácie, Krivky, Programovacie techniky pre 2D grafiku, Matematické výpočty používane v PG.
Odporúčaná literatúra:
Žára, Beneš, Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2002
Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition)
Mathematics for Computer Graphics (Undergraduate Topics in Computer Science)
Numerical Algorithms: Methods for Computer Vision, Machine Learning, and Graphics
Fundamentals of Computer Graphics
Modern Mathematics and Applications in Computer Graphics and Vision
Foundations of 3D Computer Graphics (The MIT Press)
Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition
Geometric Algebra for Computer Science (Revised Edition): An Object-Oriented Approach to Geometry (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Vyučujúci:
P: Ing. Michal Lekýr, PhD.
L: Ing. Michal Lekýr, PhD.